My lecture 2013

Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012

งานสัมมนาการตลาดของ คนตัวเล็ก ที่มีฝันใหญ่
ภาค: ถอดรหัสลับธุรกิจ ทำไงให้รอด
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Digital Marketing Summit 2013
– From Digital Strategy to Brand Mastery
วันที่ 12-13 มีนาคม 2556
ณ Grande Centre Point Hotel & Residence Sukhumvit-Terminal 21
จัดโดย บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

DMS2013

งานสัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่
ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานสัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่
ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 2
วันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2556
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานสัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่
ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานสัมมนา Mobile Loyalty Program for SMEs
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
ณ K SME Knowledge Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

ECIT Mobile Application for SMEs ภาคตะวันออก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม Garden Seaview Resort Pattaya จังหวัดชลบุรี
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่งออกยุคใหม่ โปรโมทฉับไวด้วย Online Marketing
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Social media marketing ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

everything Social
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานสัมมนา Mobile Loyalty Program for SMEs ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556
ณ K SME Knowledge Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์

งานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-commerce
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556
– e-OTOP ยกธุรกิจออฟไลน์ สู่ออนไลน์
– การตลาดออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0
– กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจโอทอป
สอนร่วมกับ ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมและคัดกรองนิสิตผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อขอรับเงินกู้ยืมจากกองทุนตั้งตัวได้
– เครื่องมือดิจิตัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Digital tool for Startup business)
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
ณ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์