2019: Agri Year In Review
my book
2019 เป็นปีที่ได้หันมาศึกษาเรื่องการเกษตรเยอะขึ้น ได้เรียนรู้เรื่องสรีรวิทยาของพืช เข้าใจการสังเคราะห์แสงที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นน้ำตาล มีสมการง่ายๆ คือ: 6CO2 + 12H2O + พลังงานแสงและคลอโรฟิลล์ → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ส่วนการหายใจในระดับเซลล์ที่เปลี่ยนอาหารที่สะสมไว้ให้เป็นพลังงานซึ่งเรียกว่า ATP (อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต) …